Retourinfo

Laden en lossen
Alle door leverancier te op te halen goederen worden op de door opdrachtgever opgegeven plaats van inname geladen, ter hoogte van de ingang of expeditie van het ophaaladres, mits deze direct, vrij en goed begaanbaar te bereiken is.

Onder de plaats van inname wordt verstaan, de plaats waar de retourgoederen kunnen woren ingenomen, deze plaats moet direct bereikbaar zijn voor vracht-/bestel-/personenauto(‘s) van de leverancier, dan wel een laad- of lospunt op maximaal 25 meter afstand.

Goederen worden uitsluitend op de begane grond ter retour ingenomen.

De leverancier, of transporteur van leverancier, neemt retourgoederen niet in op de gebruikslocatie en haalt deze daar niet op.

Onder gebruikslocatie wordt verstaan, de plaats waar de door leverancier geleverde goederen door opdrachtgever zijn gebruikt.

Klaarzetten van retourgoederen
Retourgoederen dienen voor inname zoals aangeleverd te worden klaargezet of aangeboden.

Opdrachtgever dient tape, plak gum of andere gebruikte bevestigingsmaterialen grondig van de retourgoederen te verwijderen.

De transporteur dient zich aan een strak bezorgschema te houden. De retourgoeden dienen daarom op het vroegste ophaaltijdstip klaar te staan voor transport.

Toeslag aanvullende diensten
Voor het ophalen van retourgoederen op een andere plaats dan de plaats van inname, alsmede voor intern transport en/of ophalen op de gebruikslocatie, afbouwen, inklappen, inpakken, schoonmaken, klaarmaken voor transport, wordt aan opdrachtgever een toeslag berekend. (Zie: Bezorgtarieven)

Vergunning en ontheffing
Indien nodig draagt opdrachtgever zorg voor de juiste vergunning(en) cq. ontheffing(en) om leverancier een ongehinderde toegang tot de plaats van bestemming te verlenen.

Naverrekening en aanvullende kosten
Verplichte kosten die leverancier moet betalen om de plaats van inname te bereiken, zoals bijvoorbeeld tol, veerdiensten, parkeerkosten etc., zijn voor rekening van opdrachtgever en worden, indien niet gefactureerd, achteraf door de leverancier in rekening gebracht.

Indien extra handelingen nodig zijn, of extra tijd nodig is, ten gevolge van het niet nakomen van de voornoemde voorschriften, worden extra kosten in rekening gebracht.

Leveringsgaranties bij bezorging door externe transporteurs
De leverancier kan bij inname via een externe transporteur met betrekking tot de overeengekomen ophaaltijden geen enkele garantie geven.